You need to enable JavaScript to run this app. Od 1 lipca 2024 zmiana sposobu rozliczania energii z fotowoltaiki. Co się bardziej opłaca? | Blog | Ozeus
Kontakt Facebook Linkedin
kalkulator

Od 1 lipca 2024 zmiana sposobu rozliczania energii z fotowoltaiki. Co się bardziej opłaca?

Jak zostało zapisane w nowelizacji ustawy o OZE od lipca tego roku zmieniają się zasady rozliczania energii produkowanej z domowych instalacji fotowoltaicznych. Jak te zmiany wpłyną na prosumentów i co zrobić, aby maksymalnie skorzystać z nowych przepisów? W naszym artykule odpowiemy na te pytania i podpowiemy, jak najlepiej dostosować się do nowych realiów.

Net-Metering vs. Net-Billing: Kluczowe różnice

Net-metering (bilansowanie netto)

to system, który obowiązywał w Polsce dla instalacji uruchomionych przed 1 kwietnia 2022 roku. W tym modelu nadwyżki energii produkowane przez instalacje fotowoltaiczne są przesyłane do sieci energetycznej. Następnie prosumenci mogą odbierać tę energię w dowolnym momencie w ciągu kolejnych 12 miesięcy, bez dodatkowych opłat. Jednakże, nie cała energia może zostać odebrana – w zależności od mocy instalacji, prosument może odbierać od 70% do 80% wprowadzonej do sieci energii.

Net-billing

jest obowiązkowym systemem rozliczania energii dla nowych instalacji, które powstały po 1 kwietnia 2022. W tym modelu nadwyżki energii są sprzedawane do sieci po cenach rynkowych. Prosumenci kupują brakującą im energię z sieci po standardowych stawkach, ale nadwyżki mogą sprzedawać do swojego operatora. Miesięczna stawka (RCEm) po, której prosumenci odsprzedają energię jest ustalana osobno na każdy miesiąc na podstawie rynkowej ceny energii (RCE) oraz wolumenu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumentów i publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Głównym założeniem wprowadzenia nowego systemu rozliczeń jest dostosowanie się do przepisów UE a także zachęcenie odbiorców do zwiększenia autokonsumpcji energii wtedy kiedy jest jej najwięcej i kiedy jej cena jest najniższa.

Nowe zasady od 1 lipca 2024 roku

Od 1 lipca 2024 roku nie będzie już średniej stawki miesięcznej, zostanie ona zastąpiona stawką godzinową (RCE), czyli tą która służyła do uśredniania miesięcznej stawki (RCEm). Cena ta ma służyć prosumentom do rozliczania sprzedaży energii według rzeczywistych cen godzinowych, co ma zachęcać do większej autokonsumpcji lub magazynowania energii.

Rozliczanie godzinowe będzie obowiązkowe dla wszystkich prosumentów, którzy uruchomią instalacje po 1 lipca 2024 roku. Prosumenci, którzy zainstalowali panele fotowoltaiczne między 1 kwietnia 2022 a 1 lipca 2024 roku, będą mogli pozostać przy cenie miesięcznej bądź na własny wniosek przejść na system godzinowy, jednak należy pamiętać, że decyzja o przejściu jest nieodwracalna.

Źródło: www.wysokienapiecie.pl

Co się bardziej opłaca?

Jak widzimy na wykresie w godzinach kiedy produkcja energii z paneli jest najwyższa cena odsprzedaży energii do operatora jest najniższa, a rośnie wraz ze spadkiem produkcji. W przypadku rozliczania godzinowego w dobrej sytuacji są prosumenci, których instalacja usytuowana jest w orientacji wschód-zachód dlatego, że więcej energii produkują rano i wieczorem czyli wtedy kiedy cena sprzedaży jest najwyższa. Podobnie jest w przypadku prosumentów, którzy konsumują energię wytworzoną z paneli na bieżąco, przez co unikają niekorzystnego rozliczenia kupna-sprzedaży. W takim przypadku wybór pomiędzy RCE a RCEm nie będzie mieć dużego wpływu na ostateczne rozliczenie.

Istotną informacją dla prosumentów rozliczających się w systemie net-billingu jest wzrost ceny odsprzedaży energii o 23%. W ten sposób rząd stara się zrekompensować podatek VAT, który naliczany jest przy zakupie energii.

Jak maksymalizować korzyści?

Prosumenci, którzy rozliczają się według cen miesięcznych i godzinowych, muszą być świadomi, że ceny sprzedaży energii na polskiej giełdzie, będą coraz niższe, szczególnie w szczytowych momentach produkcji. Aby zminimalizować niekorzystny wpływ cen na rozliczenie energii warto skoncentrować się na maksymalizacji autokonsumpcji prądu z instalacji.

W przyszłości, domowe magazyny energii mogą stać się powszechne jak inne sprzęty domowe codziennego użytku. Jednak do tego czasu prosumenci powinni dokładnie przeanalizować swoje opcje finansowe. Obliczenia mogą okazać się niezbędne do oceny, która strategia będzie najbardziej opłacalna w ich indywidualnym przypadku.

Rozważenie zakupu magazynów energii może znacząco zwiększyć efektywność wykorzystania wyprodukowanej energii, zmniejszając tym samym zależność od zmiennych cen rynkowych. To podejście nie tylko zapewni większą stabilność finansową, ale również przyczyni się do bardziej zrównoważonego korzystania z energii odnawialnej.

Podsumowanie

Nowe zasady rozliczania energii z fotowoltaiki, które wchodzą w życie od 1 lipca 2024 roku, wprowadzają zarówno wyzwania, jak i możliwości. Kluczowe jest zrozumienie, który system rozliczeń będzie najbardziej korzystny dla indywidualnych potrzeb prosumenta. Niezależnie od wybranego modelu, zwiększenie autokonsumpcji i inwestycja w magazyny energii mogą znacząco poprawić opłacalność instalacji fotowoltaicznej.

Jeśli masz pytania dotyczące nowych zasad rozliczeń fotowoltaiki, skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.

FAQ: Najczęściej Zadawane Pytania

Nowi prosumenci będą rozliczani na podstawie cen godzinowych (RCE), zamiast miesięcznych (RCEm). Prosumenci, którzy uruchomili instalacje między 1 kwietnia 2022 a 1 lipca 2024 roku, mogą wybrać system godzinowy lub pozostać przy miesięcznym.

Różnice są niewielkie, ale system godzinowy może być korzystniejszy dla instalacji produkujących więcej energii rano i wieczorem.

Podniesienie ceny ma częściowo zrekompensować VAT przy zakupie energii z sieci, co może przynieść prosumentom zysk do 300 zł rocznie.

Najlepszym sposobem jest zwiększenie autokonsumpcji energii oraz inwestycja w magazyny energii, które stają się coraz bardziej dostępne i opłacalne.