You need to enable JavaScript to run this app. Farma fotowoltaiczna jak zacząć Ozeus
Kontakt Facebook Linkedin
kalkulator
Farma Fotowoltaiczna

Farma fotowoltaiczna jak zacząć

Myślisz o tym, by czerpać naturalną energię z elektrowni słonecznej? Poznaj praktyczne informacje, które przybliżą Cię do realizacji projektu. W tym artykule opowiemy o ważnych aspektach budowy farmy fotowoltaicznej, która generuje duże ilości energii. Dowiedz się jak stworzyć własną farmę fotowoltaiczną, jak zacząć i co to jest farma fotowoltaiczna. Odpowiadamy na pytanie ile kosztuje budowa farmy fotowoltaicznej 1 MWp i jaka powierzchnia działki będzie dla niej konieczna.

Farma fotowoltaiczna – co to jest?

Farma fotowoltaiczna jest to wydzielony obszar, na którym znajdują się połączone ze sobą panele fotowoltaiczne, które przekształcają promienie słoneczne w energię elektryczną. Jej działanie jest takie same jak przydomowych instalacji czyli energia pobrana ze słońca przepływa przez inwerter i prąd stały jest przekształcany w prąd zmienny. Różnica pomiędzy przydomową instalacją a farmą fotowoltaiczną polega na efektywności – farmy fotowoltaiczne produkują zdecydowanie większą ilość prądu i mają wyższą moc – zazwyczaj od kilkuset kWp do kilku MWp. Poza tym farmy fotowoltaiczne nie są montowane na dachu, tylko na gruncie (fotowoltaika na gruncie), na którym zajmują większą powierzchnię. Wytworzony przez energię słoneczną prąd można według uznania wykorzystać lub magazynować w akumulatorach i użyć w okresie mniejszego nasłonecznienia. Odnawialne źródła energii cieszą się ostatnio dużym zainteresowaniem i coraz więcej inwestorów decyduje się na budowę farmy fotowoltaicznej ze względu na jej opłacalność.

Farma fotowoltaiczna budowa

Gdzie zbudować farmę fotowoltaiczną?

Czy wiesz jakie wymogi musi spełniać działka pod farmę fotowoltaiczną? Przed samym przystąpieniem do planowania inwestycji należy sprawdzić, czy działka spełnia założenia projektowe. Przed rozpoczęciem realizacji należy sprawdzić wszystkie wytyczne. To właśnie od nieruchomości zależy efektywność całej instalacji.

Ważne jest usytuowanie działki względem stron świata. Najlepsza będzie ekspozycja południowa pozbawiona zacienień przez drzewa, budynki czy pobliskiego wzgórza. Najlepszy jest teren płaski, na który promienie słoneczne padają pod jednym kątem.

Najczęściej właściciele działek chcą wybudować farmę fotowoltaiczną 1 MW. Jaka powierzchnia jest wymagana przez przepisy prawne dla elektrowni o takiej sile? Pod budowę farmy o mocy 1 MW nadają się działki o powierzchni 2 ha i co najmniej 50 m szerokości.

Jednym z wymogów umowy przyłączeniowej jest to, że musi się ona znajdować w odległości 200 m od sieci energetycznej o średnim napięciu. Biorąc pod uwagę ten aspekt najlepszym rozwiązaniem są działki rolne. Nie bez znaczenia jest tu klasa oraz przeznaczenie gruntu. Według litery prawa musi to być klasa IV lub niższa. Dodatkowo droga na teren działki powinna być utwardzona. Trzeba do tego pamiętać, że działka powinna być nieosłonięta przez budynki i drzewa.

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Proces powstania farmy nie jest skomplikowany ale wymaga sporo przygotowań. Ze względu na formalności prawne może się wydłużyć nawet do 2 lat. Podejmując decyzję o inwestycji należy wziąć ten aspekt pod uwagę.

Audyt i wybór działki pod farmę fotowoltaiczną

Przygotowania należy rozpocząć od przeprowadzenia audytu potencjalnej lokalizacji. Najlepiej żeby taki audyt przeprowadziła firma zajmująca się budową farmy fotowoltaicznej i powinien on zawierać:

  • analizę stanu prawnego działki,
  • określenie uwarunkowań terenu,
  • analizę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie warunków zabudowy,
  • analizę baz dotyczących obszarów chronionych,
  • określenie możliwości przyłączenia do sieci energetycznej,
  • określoną opłacalność farmy fotowoltaicznej (koszty oraz produktywność).

Pozytywna ocena działki po audycie jest podstawą do dalszych działań projektowych i wskazania ścieżki administracyjnej. Wyniki audytu przekazywane są w formie przejrzystego raportu wraz z opisem i zaleceniami dalszych kroków.

Projekt koncepcyjny i kluczowe pozwolenia

Kolejnym krokiem jest stworzenie planu zagospodarowania terenu wraz z rozmieszczeniem modułów fotowoltaicznych. Tworząc plan należy wziąć pod uwagę budynki sąsiadujące oraz wszystkie obiekty, które mogą rzucać cień na działkę.

Ten etap jest kluczowy, ponieważ wybieramy technologię i główne parametry całej farmy fotowoltaicznej na które potem będą wydane decyzje urzędowe.

Po opracowaniu koncepcji projektowej kolejnym krokiem będzie uzyskanie decyzji administracyjnych, czyli warunków zabudowy, decyzja środowiskowa, warunki przyłączeniowe.

Niezbędnym dokumentem dla farm fotowoltaicznych na działkach o powierzchni powyżej 0,5 ha dla obszarów chronionych oraz działek o powierzchni powyżej 1ha na obszarach niechronionych jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w tym celu należy przygotować wniosek o wydanie takiej decyzji wraz załącznikami i szczegółowym opisem wpływu przedsięwzięcia na środowisko zakresu planowanej inwestycji.

Karta informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)

Innym ważny dokumentem jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)- jest to niezbędny dokument, który szczegółowo opisuje oddziaływanie farmy fotowoltaicznej na środowisko przyrodnicze zarówno na etapie jej budowy jak i eksploatacji oraz opisuje w jaki sposób to oddziaływanie będzie minimalizowane na każdym etapie inwestycji. Uzyskanie decyzji środowiskowej jest wymagane, gdy obszar przeznaczony na budowę farmy fotowoltaicznej przekracza 1 ha, lub, w przypadku, gdy elektrownia słoneczna ma powstać na terenie chronionym – gdy przekracza 0,5 ha.

Niepełna lub mało szczegółowa karta informacyjna przedsięwzięcia uniemożliwia lub wydłuży całą procedurę uzyskania decyzji ale w niektórych sytuacjach może skutkować wydaniem decyzji o konieczności przeprowadzenia raportu oddziaływania na środowisko co oczywiście wiąże się z dodatkowymi kosztami i wydłużeniem tego etapu.

Na tym etapie uzyskujemy również warunki przyłączeniowe- kolejny kluczowy etap dla całej inwestycji. Operator we wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych wymaga określenia konkretnych szczegółowych parametrów technicznych na które zostają potem wydane warunki przyłączenia. Czas oczekiwania na uzyskanie warunków przyłączenia to maksymalnie 150 dni. Po złożeniu wniosku konieczne jest też wniesienie zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej w wysokości 30zł za każdy kW mocy przyłączeniowej (1kWp=30 zł).

Pozwolenie na budowę

Efektem poprzedniego etapu będą uzyskane decyzje administracyjne, zatem kolejnym krokiem będzie projekt budowlany zgodny z warunkami przyłączeniowymi, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy. Na etapie projektu budowlanego prowadzone są także wszelkie uzgodnienia wraz z niezbędnymi opiniami i ekspertyzami zgodnie z aktualnymi przepisami. Etap ten składa się z kompleksowego przygotowania i opracowania dokumentacji projektowej. Projekt budowlany to część architektoniczna, część budowlana, część elektryczna.

Aukcja OZE i koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Do aukcji OZE mogą przystąpić projekty OZE posiadające pozwolenie na budowę i pozostałe decyzje. Aukcje OZE odbywają się cyklicznie zgodnie z harmonogramem dla każdego źródła OZE prezentowanego przez Urząd Regulacji Energetyki. Po wygraniu aukcji OZE inwestorzy mają  24 miesiące na budowę farmy fotowoltaicznej. W tym czasie konieczne jest również uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE.  Uzyskanie koncesji powinno potrwać około miesiąca, jednak jest to także uzależnione od kompletności wniosku wraz z listą załączników.

Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wymaga uzyskania koncesji. W przypadku farm fotowoltaicznych obowiązek uzyskania koncesji dotyczy instalacji o mocy powyżej 500kWp.

Ograniczenia do budowy farmy fotowoltaicznej

Ograniczeniem prawnym dla budowy farmy jest to, że nie można jej zbudować przy granicy pasa drogowego. Odległość, jaką należy zachować, zależy od kategorii drogi i rodzaju terenu.

W przypadku terenu zabudowanego instalacja powinna znajdować się w odległości nie mniejszej niż 100 m od linii zabudowań mieszkalnych. Natomiast jeśli chodzi o usytuowanie od granicy działki to obowiązują tu takie same przepisy jak w budownictwie czyli min. 4 m.

Utrudnienia mogą wynikać również z przepisów o ochronie przyrody lub zabytków. Jeśli tereny, na których leżą działki pod farmę fotowoltaiczną podlegają takiej ochronie, to należy zweryfikować czy w ogóle będzie możliwa budowa instalacji solarnej.

Farma fotowoltaiczna jest urządzeniem infrastruktury technicznej, więc nie musi spełniać warunku dobrego sąsiedztwa i dostępu do drogi publicznej. Specyfika takich inwestycji wyklucza bowiem możliwość ich dostosowania do cech zabudowy istniejącej. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Farma fotowoltaiczna – koszt realizacji projektu

Wiemy już jak wygląda farma fotowoltaiczna i jakie formalności wiążą się z niej postawieniem. Pozostaje pytanie, czy inwestycja jest opłacalna i ile dokładnie kosztuje. Jeśli chodzi o budowę farmy fotowoltaicznej, koszt realizacji projektu sięga wartości około 2,5 -2,7 mln zł netto. Taka elektrownia słoneczna zapewni roczny przychód w wysokości ok. 330 000 zł netto. Przyjęto, że okres zwrotu inwestycji w przypadku farmy fotowoltaicznej wynosi około 10 lat, przy 25-letnim cyklu życia elektrowni. Oczywiście wszystkie podane wartości są szacunkowe, a dokładne dane zależą od specyfiki projektu. Z całą pewnością budowa farmy fotowoltaicznej jest dobrym sposobem na pomnożenie kapitału dla inwestorów poszukujących długofalowych inwestycji. Licząc koszty i zyski należy brać pod uwagę ewentualne awarie, które mogą okazać się kosztowne. Aby cała instalacja działała bezawaryjnie, warto postawić na urządzenia renomowanych producentów.

Farma fotowoltaiczna

Farma fotowoltaiczna- szkodliwość

Dynamiczny wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, wśród których dużą rolę odgrywają instalacje fotowoltaiczne w przydomowych elektrowniach słonecznych sprawiło, że pojawia się coraz więcej pytań na temat oddziaływania urządzeń na środowisko ale także na zdrowie ludzkie. Panele w istocie generują pole magnetyczne ale zgodnie ze badaniami jest to tzw. promieniowanie niejonizujące, czyli takie, które nie wywołuje uszkodzeń komórkowych i nie wpływa negatywnie na środowisko. Ewentualne porażenie prądem też jest znikome, ponieważ systemy fotowoltaiczne wyposażone są w odpowiednie zabezpieczenia odgromowe, zwarciowe i przeciążeniowe, eliminujące ryzyko porażenia.

Fotowoltaika jest bezpiecznym rozwiązaniem zarówno dla ludzi jak i środowiska a jej pozytywnym aspektom nie sposób zaprzeczyć. Farmy fotowoltaiczne i ekologia mogą iść w parze a doskonałym dowodem na to jest coraz niższy ślad węglowy, jaki towarzyszy użytkowaniu ogniw słonecznych. 1 kWh energii pozyskanej z fotowoltaiki, generuje zaledwie 50 g dwutlenku węgla. Dla porównania wyprodukowanie takiej samej ilości energii z węgla kamiennego wiąże się z emisją aż 1000 g CO2.

Nie musimy obawiać się tego, czy fotowoltaika jest bezpieczna ani, czy emitowane przez nią pole magnetyczne źle wpłynie na nasz organizm. Nowoczesne instalacje korzystają z technologii oraz rozwiązań, dzięki którym ich wpływ na środowisko oraz ludzkie zdrowie jest pozytywny.

Jeśli interesuje Cię montaż farmy fotowoltaicznej, z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Zobacz nasze realizacje. Chętnie doradzimy jakie rozwiązania sprawdzą się najlepiej i na jaką formę wsparcia możesz liczyć w danym okresie.