You need to enable JavaScript to run this app. Fotowoltaika dla rolników w 2022 r. | Ozeus
Kontakt Facebook Linkedin
kalkulator

Fotowoltaika dla rolników w 2022 r.

Fotowoltaika-dla-rolnikow

Fotowoltaika dla rolników w 2022 r.

Korzyści jakie niesie za sobą inwestycja w panele fotowoltaiczne daje rolnikom szansę na obniżenie kosztów działalności rolniczej. Do zalet odnawialnych źródeł energii z pewnością zaliczyć można ograniczenie emisji dwutlenku węgla a także niezależność gospodarstw od dostaw i cen energii elektrycznej. Montaż instalacji fotowoltaicznej pozwala znacząco obniżyć rachunki za prąd a także unowocześnić i usprawnić funkcjonowanie gospodarstwa. Fotowoltaika dla rolnika nie zawsze oznacza duże koszty. Obecne na rynku atrakcyjne dofinansowania i pożyczki na korzystnych warunkach skracają czas zwrotu z inwestycji i zwiększają jej opłacalność.

Fotowoltaika dla rolników

Jakie dofinansowania dla rolników?

AgroEnergia to program dofinansowań dla właścicieli gospodarstw rolnych, którzy chcą pozyskać energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii i dla których ważna jest niezależność energetyczna. Program zapewnia dotacje na instalację fotowoltaiczną oraz na urządzenie magazynujące energię. Najważniejszym celem programu jest zapewnienie wsparcia finansowego rolnikom, którzy zdecydują się na zainwestowanie w odnawialne źródła energii. Rolnictwo to gałąź gospodarki, dla której technologie OZE są dodatkowym wsparciem w osiąganiu celów klimatycznych.

Według autorów programu, dotacje udzielone rolnikom w perspektywie długoterminowej poprawią jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy Polski. Gospodarstwa rolne z kolei będą mogły osiągnąć większą efektywność energetyczną poprzez zwiększenie produkcji energii z paneli. Przy rosnących cenach energii rolnicy odczują zmniejszenie rachunków za prąd i w kolejnych latach będą generować oszczędności.

Dla kogo program AgroEnergia 2022?

Kto może liczyć na tańsze OZE dla rolników? Dofinansowanie w 2022 roku mogą otrzymać:

 • Osoby fizyczne z prawem własności, współwłasności lub dzierżawy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne
 • Osoby prawne będące właścicielem, współwłaścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych .

Na co dofinansowanie w ramach programu AgroEnergia?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że przedsiębiorcy rolni mogą ubiegać się o dofinansowania na odnawialne źródła energii, których moc wynosi od 10 do 50 kWp. Jaki rodzaj instalacji ma być dotowany? Autorzy programu wymieniają następujące źródła energii:

 • instalacje fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50,
 • instalacje wiatrowe o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50,
 • pompy ciepła o mocy: 10 < kW ≤ 50, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
 • instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaiki wraz z pompą ciepła lub elektrowni wiatrowej wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej,
 • magazyny energii.

Do kosztów kwalifikowanych fotowoltaiki dla rolników, w ramach powyższych przedsięwzięć, które podlegają dofinansowaniu można zaliczyć takie koszty jak:

 • koszty zakupu, montażu i odbioru instalacji, środki trwałe, o ile nie były one pokryte w formie leasingu,
 • wynagrodzenie ekip budowlanych, kosztów materiałów, narzędzi i niezbędnej infrastruktury.

Dofinansowaniem zostaną objęte wydatki, które zostały poniesione przed dniem złożenia wniosku przez beneficjenta, w terminie od 01.06.2021 do 30.06.2027 r.

AgroEnergia 2022 – Nabór wniosków

Kiedy rolnicy będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach programu AgroEnergia? Nabór wniosków będzie różnił się od poprzednich edycji. Jedną z istotnych zmian jest fakt, że program został podzielony na dwie części:

 1. Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii,
 2. Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne.

Jednostkami, w których będzie można złożyć wniosek, będą oddziały Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Właściciele lub dzierżawcy gruntów rolnych, który chcą się ubiegać o dotację w ramach programu AgroEnergia powinni pamiętać, że złożenie wniosku to pierwszy krok do uzyskania dofinansowania, np. na fotowoltaikę dla rolników. Drugim krokiem jest montaż fotowoltaiki lub innej instalacji OZE. Oznacza to, że program będzie dotyczył tylko nowych instalacji. Rolnicy nie będą mogli otrzymać zatem dotacji np. na fotowoltaikę zamontowaną w zeszłym roku.

Zanim inwestor złoży dokumenty o dofinansowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych powinien pamiętać o kilku ważnych punktach:

 • inwestycja, na którą dostanie dofinansowanie nie może rozpocząć się przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu środków,
 • rolnik lub dzierżawca musi użytkować dofinansowana instalację fotowoltaiczną przez minimum 3 lata od zakończenia inwestycji,
 • jednocześnie nie można skorzystać z innych dofinansowań,
 • modernizacja paneli słonecznych czy rozbudowa istniejącej instalacji nie podlega dofinansowaniu,
 • instalowane urządzenia muszą być nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed rozpoczęciem montażu.

Warto pamiętać, że rolnicy nie będą mogli korzystać jednocześnie z dodatkowych dofinansowań, np. dotacji z programu Mój Prąd. Dofinansowanie z programu AgroEnergia będzie można połączyć z ulgą termomodernizacyjną, ale w takiej sytuacji odliczenie od podatku ulegnie pomniejszeniu o kwotę uzyskaną z dotacji.

AgroEnergia – wysokość dofinansowań fotowoltaiki

W ramach dofinansowania AgroEnergia właściciele gospodarstwa rolnego mogą liczyć na finansowanie nawet do 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji:

 • dotacja do 20% poniesionych kosztów dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW (maksymalnie 15 000 złotych)
 • dotacja do 13% poniesionych kosztów dla instalacji o mocy od 30 kW do 50 kW (maksymalnie 25 000 złotych)

W przypadku instalacji hybrydowych rolnicy będą mogli liczyć na dodatkowe 10 000 złotych.

Dotacje na fotowoltaikę i inne odnawialne źródła energii będą miały charakter bezzwrotny lub zwrotny. Łączna pula środków, jakie przewidziano do wykorzystania w ramach programu, to 200 milionów złotych.

Dotacje do fotowoltaika dla rolników w 2022 r.

Inne formy dofinansowania dla rolników w 2022 r.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Jedną z form wsparcia inwestycji w fotowoltaikę na prowadzenie działalności rolniczej jest ulga inwestycyjna. Jest ona przyznawana po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie:

 • deszczowni,
 • urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
 • urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być rozliczana dłużej niż przez 15 lat. Zakup fotowoltaiki pozwala zmniejszyć roczne obciążenie podatkowe gospodarstwa rolnego.

Ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich dotyczy wyłączenie podatników podatku rolnego zajmujących się produkcją zwierzęcą.
Natomiast pozostałe wydatki inwestycyjne uprawniają podatników podatku rolnego do uzyskania ulgi inwestycyjnej niezależnie od tego czy zajmują się produkcją roślinną czy zwierzęcą.
Jednocześnie ministerstwo wyjaśnia, że wydatki związane z budową (modernizacją) silosów zbożowych, wiat czy garaży nie należą do żadnej z kategorii wydatków wymienionych w ustawie. A zatem na nie rolnik nie będzie mógł otrzymać ulgi.

Oprócz ogólnopolskich programów dofinansowań i ulg program rolnicy mogą skorzystać z regionalnych programów wsparcia.

Inne lokalne programy wspierające inwestycje w fotowoltaikę przez rolników:

 • Program Priorytetowy „AO – Ochrona Atmosfery” jest drugą formą pomocy inwestycji w fotowoltaikę dla rolników. Program ten jest dedykowany dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego, a pożyczka może wynieść nawet 100% wartości kosztów kwalifikowanych. W zakresie inwestycji, na którą można uzyskać dotację, znajduje się zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Nabór do programu jest ciągły od 20 lutego 2020 roku aż do wyczerpania środków.
 • Program Eko-Klimat, Woda, powietrze, ziemia – program, który powstał dla województwa kujawsko-pomorskiego i trwać będzie do 31 października 2027 roku lub do wyczerpania dostępnych środków. W programie istnieje możliwość uzyskania pożyczki nawet do 100% kosztów kwalifikowanych, gdzie zakres inwestycji to zakup i montaż instalacji PV.

Chcesz zainwestować w fotowoltaikę dla rolników? Skontaktuj się z doradcami Ozeus – KONTAKT.