You need to enable JavaScript to run this app. Farmy fotowoltaiczne dla firm – realne oszczędności w biznesie | Blog | Ozeus
Kontakt Facebook Linkedin
kalkulator

Farmy fotowoltaiczne dla firm – realne oszczędności w biznesie

W sektorze biznesowym cały czas rośnie zainteresowanie budową farm fotowoltaicznych. Powodów jest wiele. Ceny paliw kopalnych utrzymują się na wysokim poziomie, a zgodnie z polityką UE Polska ma znacznie zwiększyć udział OZE w miksie energetycznym. Ponadto inwestorzy mogą sięgać po coraz doskonalsze rozwiązania technologiczne. Nic dziwnego, że zapytań o duże elektrownie słoneczne przybywa. W tym artykule przeczytasz, jakie wymogi musi spełnić działka pod panele PV i ile firmowych pieniędzy można zaoszczędzić, budując farmę fotowoltaiczną.

Czym jest farma fotowoltaiczna?

Farma fotowoltaiczna to potoczne określenie wielkopowierzchniowych instalacji fotowoltaicznych montowanych na gruncie. Prawo dzieli je na małe (o mocy od 50 kWp do 1 MWp) i standardowe (o mocy powyżej 1 MWp). Inwestycja w budowę farmy fotowoltaicznej wymaga starannego wyboru gruntu, oceny jego potencjału i pomocy specjalistów.

Wymagania dla gruntów pod farmy fotowoltaiczne

Nie każda działka nadaje się na postawienie farmy fotowoltaicznej. Aby wykorzystać grunt pod budowę farmy działka musi spełniać kilka wymogów:

Odpowiednia powierzchnia

Odpowiednia powierzchnia

Grunt musi być na tyle duży, aby konstrukcje montażowe pod panele PV mogły zostać rozmieszczone w odpowiednich odstępach. Nie mogą zacieniać się wzajemnie. Na przykład dla farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 1 MWp konieczne będzie wyznaczenie działki o szerokości min. 50 m i powierzchni ok. 2 ha.

Właściwa klasa i pochodzenie gruntu

Właściwa klasa i pochodzenie gruntu

Przepisy pozwalają budować duże farmy fotowoltaiczne jedynie na ziemi o klasie IV lub niższej, a także na nieużytkach rolnych. Co więcej, taki sposób wykorzystania gruntu musi być zgodny z gminnym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu

Żeby zachować maksymalną efektywność paneli PV, działka powinna być płaska, a jeśli jest nachylona, ma być zorientowana na południe. Z żadnej strony nie może być otoczona drzewostanem ani wysokimi budynkami, które rzucałyby cień na panele.

Odległość od linii elektroenergetycznej

Odległość od linii elektroenergetycznej

Jeśli odległość od działki do linii elektroenergetycznej jest większa niż 500 m, znacznie podnosi to koszt inwestycji.

Dojazd

Dojazd

Budowa farmy fotowoltaicznej wymaga użycia ciężkiego sprzętu, dlatego najlepszą opcją (a dla niektórych wykonawców wymogiem) jest inwestycja realizowana na działce z dostępem do drogi utwardzonej.

Nowe przepisy dotyczące farm fotowoltaicznych – nowelizacje ustaw w 2023 roku

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowuje regulacje, które mają doprecyzować zasady budowy dużych instalacji OZE, w tym farm fotowoltaicznych. Na portalu gramwzielone.pl trafnie zauważono:

Nowe przepisy dotyczące farm fotowoltaicznych

“Przygotowane przez rząd regulacje zakładają, że plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków powinien jednocześnie umożliwiać lokalizację zamontowanych na budynku solarnych instalacji OZE oraz mikroinstalacji. Dotyczy to także przypadków innego przeznaczenia terenu niż produkcyjne (chyba że ustalenia planu miejscowego zakazują lokalizacji takich instalacji)”

[źródło cytatu: Rząd przyjął ustawę, która zmieni zasady budowy farm fotowoltaicznych – Gramwzielone.pl; pogrubienie własne]

Przedstawiciele ministerstwa przekonują, że nowe przepisy ułatwią rozwój elektrowni fotowoltaicznych. Wskazują m.in. na uproszczoną ścieżkę administracyjną prowadzącą do uzyskania odpowiednich pozwoleń, a także szybszą realizację inwestycji dzięki zintegrowanym planom inwestycyjnym.

Jeśli nowelizacje wejdą w życie, zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie niezamontowanych na budynkach instalacji OZE będzie realizowana na podstawie planu miejscowego. Dotyczy to farm fotowoltaicznych zlokalizowanych na:

Użytkach rolnych klas I-III i gruntach leśnych (dla mikroinstalacji)

Użytkach rolnych klasy IV, jeśli moc instalacji przekracza 150 kW lub instalacja jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej

Na gruntach innych niż powyższe, jeśli moc instalacji przekracza 1000 kW

Duża zmiana dla właścicieli ziemi IV klasy

Zmiany zakładane w projekcie ustawy oznaczają, że na gruntach IV klasy nie będzie można już montować instalacji PV dla firm i/lub o mocy większej niż 150 kW na podstawie samej decyzji o warunkach zabudowy, czyli tzw. decyzji WZ. Do tej pory prawo dopuszczało taką możliwość, jeśli farma fotowoltaiczna miała moc niższą niż 1 MW.

Ewa Magiera, prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki, zauważyła:

“Planowane jest objęcie gruntów rolnych klasy IV, stanowiących około 40 proc. gruntów ornych w Polsce, szczególnym ograniczeniem w lokalizowaniu inwestycji OZE – dotychczas powszechnie uznawanych, także w ustawodawstwie, za grunty praktycznie nieprzydatne do produkcji rolnej”

Mój Prąd 2023

[źródło cytatu: Rząd przyjął ustawę, która zmieni zasady budowy farm fotowoltaicznych – Gramwzielone.pl]

Do końca 2025 zbudujesz farmę fotowoltaiczną na starych zasadach

Przedstawiciele MRiT zapewniają, że dopóki nowe przepisy nie wejdą w życie, inwestorzy mogą realizować projekty farm fotowoltaicznych na starych zasadach. W oficjalnym komunikacie ministerstwa podano:

Program Mój Prąd 5.0

“Do czasu uchwalenia planu ogólnego, nie dłużej niż do końca 2025 roku, farmy fotowoltaiczne będą mogły powstawać na warunkach dotychczasowych. […] Plany miejscowe dla OZE po 1 stycznia 2026 roku dalej będzie można sporządzać i uchwalać, nawet jeżeli gmina nie będzie miała planu ogólnego”

[Źródło cytatu: Nowe przepisy uderzą w fotowoltaikę? Ministerstwo Rozwoju odpowiada – rp.pl]

Rząd zapewnia, że przy tworzeniu nowelizacji ustawy zagadnienia OZE i fotowoltaika zostały potraktowane priorytetowo.

Czy zmiany te pomogą fotowoltaice? Czas pokaże. Jednak obecne przepisy sprzyjają budowie farm fotowoltaicznych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej znajdziesz przykładową kalkulację oraz praktyczne informacje na temat realizacji takiej inwestycji.

Czy farma fotowoltaiczna dla firmy się opłaca – przykładowa kalkulacja

Firmy dysponujące gruntem pod farmę fotowoltaiczną mogą znacznie zredukować koszty prowadzenia działalności, inwestując w panele PV. Przedsiębiorstwo chce wykorzystać grunty do postawienia farmy fotowoltaicznej, która będzie produkować prąd wyłącznie na własne potrzeby. Dobrze pokazuje to poniższa kalkulacja.

Farma fotowoltaiczna dla firm

Firma

  • Profil działalności: firma produkcyjna funkcjonująca jedynie w dni robocze w godzinach 7-18
  • Roczne zużycie energii: 8900 MWh (8,9 GWh)
  • Roczny koszt zakupu energii: 8900 MWh × 1400 zł (cena za 1 MWh) = 12 460 000 zł
Farma fotowoltaiczna jako inwestycja

Inwestycja

  • Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MWp zbudowana na gruncie o powierzchni 2 ha
  • Roczna produkcja energii: 1,05 GWh
  • Koszt instalacji to ok. 4 000 000 zł
  • Zużycie w formie auto konsumpcji na poziomie 75% w rozliczeniu rocznym
Rentowność farmy fotowoltaicznej

Rentowność

  • Roczne oszczędności wynikające z autokonsumpcji: 1,05 GWh × 0,75 × 1 400 000 (cena za 1 GWh) = 1 102 500 zł
  • Oszczędności wygenerowane przez szacowany czas funkcjonowania paneli (25 lat): 1 102 500 × 25 = 27 562 500 zł

Wniosek

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną z budżetem 4 mln zł zwraca się już w 4. roku jej funkcjonowania. W perspektywie 25 lat firma generuje oszczędności przekraczające 27,5 mln zł. Co więcej, w powyższej kalkulacji nie uwzględniliśmy zysku z energii oddawanej do sieci, rozliczanej w ramach net-billingu. Biorąc to pod uwagę, czas zwrotu z inwestycji może być jeszcze krótszy.

Powyższe wyliczenia mają jedynie charakter orientacyjny. Jeśli chcesz wiedzieć, ile możesz zaoszczędzić, budując farmę fotowoltaiczną dla swojej firmy, skontaktuj się z nami jak najszybciej.

Jak przebiega budowa farmy fotowoltaicznej krok po kroku

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat najważniejszych etapów budowy farmy fotowoltaicznej. Właściwe podejście do kwestii organizacyjnych i planistycznych jest kluczowe, ponieważ pozwala uniknąć późniejszych, często bardzo kosztownych, błędów.

Wybór lokalizacji

Jak wspomnieliśmy wcześniej, nie każda działka spełnia wymagania stawiane tego rodzaju inwestycjom. A nawet jeśli je spełnia, wnikliwa analiza potencjału danej lokalizacji może pokazać, że założenie farmy fotowoltaicznej nie będzie rentowne.

Profesjonalny audyt wykonywany jest przez specjalistów Ozeus i obejmuje analizę poniższych kwestii:

Stan prawny działki i ukształtowania terenu

Zapisy dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Bazy danych dotyczące obszarów chronionych i tzw. otulin (terenów znajdujących się wokół obszaru objętego ochroną przyrodniczą)

Możliwość przyłączenia do sieci

Określenie potencjalnego ryzyka inwestycyjnego i sposobu jego eliminacji

Jedynie fachowo przeprowadzony audyt pozwala obiektywnie ocenić potencjał działki. Jest też podstawą do podjęcia dalszych działań.

Ustalenia technologiczne dla inwestycji

Jeśli grunt spełnia wymagania prawne, a specjaliści Ozeus są pewni co do rentowności inwestycji, można przejść do kolejnego etapu. Obejmuje on:

Stworzenie projektu farmy

Dobór urządzeń i stacji transformatorowej

Ustalenie układu stołów fotowoltaicznych i odległości pomiędzy nimi z uwzględnieniem zacienienia

Planowanie systemów oświetlenia i monitoringu, a także projektowanie ogrodzenia

Kalkulacja wydajności oraz szacowanej produkcji energii na podstawie meteorologicznych i radiacyjnych baz danych

Niektórzy inwestorzy zastanawiają się, czy warto projektować farmę fotowoltaiczną od zera, skoro można kupić gotowy projekt. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety.

Kupno gotowego projektu z pewnością pozwoli szybciej uruchomić instalację OZE, ale kosztuje więcej. Ponadto każdy projekt przed zakupem powinien być zweryfikowany przed doświadczonych specjalistów, którzy sprawdzą, czy można go wykorzystać w docelowej lokalizacji.

Dalsza ścieżka administracyjna i realizacja

Po dokonaniu wyboru technologii i zakończeniu etapu projektowania instalacji należy przejść ścieżkę administracyjną dla farm fotowoltaicznych:

Stworzenie projektu budowlanego zgodnego z warunkami przyłączeniowymi i planem zagospodarowania przestrzennego

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Zbuduj wydajną farmę fotowoltaiczną z Ozeus

Przejście całego procesu inwestycyjnego dla farmy fotowoltaicznej wymaga gruntownej wiedzy i doświadczenia. Mimo wszystko inwestycje w panele PV są z punktu widzenia prawa łatwiejsze do realizacji niż budowa turbin wiatrowych lub elektrowni wodnych.

Dzięki pomocy doświadczonego zespołu specjalistów Ozeus możesz z powodzeniem zrealizować projekt farmy fotowoltaicznej dla firmy. Gwarantujemy sprawną i profesjonalną obsługę techniczno-prawną oraz wsparcie merytoryczne na każdym etapie budowy elektrowni słonecznej.

Farma fotowoltaiczna Ozeus