You need to enable JavaScript to run this app. Nowe warunki programu mój prąd w 2022 r. | Ozeus
Kontakt Facebook Linkedin
kalkulator

Nowe warunki programu mój prąd w 2022 r.

Nowe warunki programu mój prąd w 2022 r

Nowe warunki programu mój prąd w 2022 r.

Ruszył kolejny nabór wniosków do programu Mój Prąd, którego głównym celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z domowych mikroinstalacji  fotowoltaicznych. Od 15.04.2022 roku można zgłaszać wnioski o dofinansowanie do domowych instalacji. To kontynuacja programu wsparcia finansowego, który działa od 2018 roku.

Czwarta edycja programu znacznie różni się od trzech poprzednich. Tym razem bardzo duży nacisk został położony na wzrost produkcji energii elektrycznej a także na autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV poprzez jej magazynowanie oraz precyzyjne sterowanie produkcją i zużyciem. Wsparcie finansowe obejmie teraz nie tylko domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV) ale także:

 • magazyny energii,
 • magazyny ciepła,
 • inteligentne systemy zarządzania energią.

Nowością jest także wdrożony od 1 kwietnia br. nowy system rozliczeń dla prosumentów o nazwie net-billing, polegający na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez właściciela  instalacji w oparciu o cenę energii ustaloną według cen rynkowych. Program „Mój Prąd” 4.0 w tej odsłonie skierowany jest właśnie do tych prosumentów, którzy z wyprodukowanej energii elektrycznej będą rozliczać się w nowym systemie.

Duże zainteresowanie fotowoltaiką w Polsce

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost liczby instalowanych paneli fotowoltaicznych. Finansowe zachęty oferowane przez rząd i lokalne samorządy skłoniły konsumentów energii elektrycznej do zainwestowania we własne małe elektrownie słoneczne. Według Agencji Rynku Energii w 2021 roku liczba instalacji przyrosła o ponad 485 tys. szt. a w 2022 tylko do lutego przyrost wyniósł ponad 921 tys. gospodarstw przyłączonych do sieci domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych co daje aż 8 768 MW produkowanych przez domowe instalacje. Według statystyk w 2021 r. 1,5 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce pochodziło z fotowoltaiki.

Nowe warunki programu mój prąd w 2022 r

Upowszechnienie energii produkowanej ze słońca ma się przyczynić do poprawy jakości powietrza, ponieważ prąd pozyskiwany w ten sposób jest całkowicie bezemisyjny. Rozwój OZE w Polsce jest jednym z klimatycznych celów, którym jest redukcja emisji dwutlenku węgla i zbliżenie kraju do uzyskania niezależności energetycznej. Właśnie w tym celu państwo uruchamia kolejną edycje programu mój prąd, który od lat cieszy się dużym zainteresowaniem.

Co to jest net-billing?

1 kwietnia 2022 roku weszły w życie nowe przepisy, które zmieniają zasady rozliczania energii elektrycznej wyprodukowanej i pobieranej przez panele fotowoltaiczne. Dotychczasowy Program Prosument zakładał bezkosztowe rozliczanie energii tzn. za 1kW wyprodukowanej energii można było odebrać 0,8 kW (lub 0,7 kW w przypadku instalacji o mocy większej niż 10 kWp) i zużyć na własne potrzeby. Takie rozwiązanie dawało prosumentom możliwość odebrania nadprodukcji prądu wyprodukowanego w miesiącach letnich zimą, kiedy słońca jest dużo mniej.

Osoby, które zdecydowały się zainwestować w panele po 31.03.2022 roku z automatu dołączyły do nowego systemu rozliczania tj. net-billing. Czym jest net-billing? Nie jest to nowe rozwiązanie, bo funkcjonuje już w niektórych krajach europejskich, a polega na rozliczaniu energii według cen rynkowych. Oznacza to, że prosumenci stają się aktywnymi uczestnikami rynku i będą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzone do sieci, a kiedy instalacje nie pokryją ich zapotrzebowania to zakupią energię. Cały proces ma być rozliczany po cenie rynkowej i zamykać się będzie w okresie 12 miesięcznym gdzie wartość sprzedanej nadwyżki będzie zapisywana w depozycie, który będzie służyć do bezkosztowego rozliczania pobranej energii.

Warunki nowego programu „Mój prąd 4.0”

Najnowsza odsłona programu dopłat „Mój Prąd” skierowana jest do nowych a także dotychczasowych prosumentów. Jej celem jest promowanie nowego systemu rozliczeń i zachęcanie prosumentów do większej autokonsumpcji prądu a także magazynowania energii poprzez zakup dodatkowych komponentów.

Maksymalne dofinansowanie z NFOŚiGW na panele wraz ze zintegrowanymi urządzeniami wynosi 20 500 złotych i rozkłada się jak poniżej:

 • instalacja fotowoltaiczna o mocy od 2 do 10 kW- do 4 000 zł (przy doborze dodatkowego urządzenia nawet do 5 000 zł)
 • magazyn ciepła- do 5 000 zł
 • magazyn energii elektrycznej- do 7 500 zł,
 • system do zarządzania energią- do 3 000 zł.

Na jakie urządzenia do magazynowania ciepła można uzyskać dofinansowanie?  h3

 • zasobniki c.w.u. zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
 • zasobniki c.w.u. z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
 • bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem stanowiące jedno kompletne urządzenie,
 • pompa ciepła typu powietrze-woda, tj. pompa ciepła oraz osobny zasobnik lub pompa ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem.

Na jakie urządzenia służące do magazynowania energii można uzyskać dofinansowanie?  h3

 • magazyn energii elektrycznej – akumulator o minimalnej pojemności 2 kWh przy czym jego cena za 1 kWh nie może być wyższa niż 4000 zł.

Inwestor może złożyć wniosek o dotację na wszystkie urządzenia i otrzymać zwrot w wys. 20 500 zł bądź jeśli zdecyduje się zakupić tylko jedno to wysokość finansowania będzie adekwatna do zakupionego urządzenia. Powyższe kwoty dotyczą instalacji, które zostały zgłoszone po 1 kwietnia 2022 roku, które będą rozliczać się w nowym systemie net billing.

Do kogo skierowany jest program?

 • dotacja przeznaczona jest dla osób korzystających z nowego systemu rozliczeń (net-billing),
 • osoby które skorzystały wcześniej z dotacji na PV, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie (warunek – przejście na net-billing),
 • finansowanie przysługuje projektom zakończonym i podłączonym do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego),
 • dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby.

Kolejna edycja programu „Mój Prąd” ma prowadzić do wzrostu konsumpcji energii elektrycznej przez jej wytwórców. Jednocześnie proces produkcji ma być tak racjonalizowany, by zapewnić stabilność sieci elektroenergetycznej dzięki wykorzystaniu systemów zarządzania energią elektryczną oraz urządzeń pozwalających na krótkookresowe magazynowanie energii w cieple lub poprzez wykorzystanie procesów elektrochemicznych.

Co z dotychczasowymi prosumentami?

O dofinansowanie nowych komponentów w programie mogą także ubiegać się prosumenci, którzy rozliczali się w dotychczasowym systemie opustów tzw. net-metering. Koniecznym warunkiem do uzyskania finansowania jest złożenie wniosku o przejście do nowego systemu net-billingu u swojego operatora sieci dystrybucyjnej. Dotychczasowi prosumenci, którzy zdecydują się na ten krok, pomimo iż dostali już dofinansowanie, mogą jeszcze dodatkowo otrzymać 2 000 zł oraz skorzystać z dofinansowania na urządzenia magazynujące energię w takiej samej wysokości, co nowi inwestorzy. Osoby, które zainstalowały panele jeszcze w starym systemie ale nie otrzymały dofinansowania i zdecydują się na nowy system rozliczeń podlegają warunkom nowego programu.

Ile dofinansowania można otrzymać z programu Mój Prąd 4.0.

Tak jak w poprzednich edycjach programu, nadal będzie można w rozliczeniu rocznym zastosować ulgę termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostaną pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW.

Jak złożyć wniosek i otrzymać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej?

Pierwszym krokiem jest przygotowanie elektronicznych dokumentów, które w dalszych krokach będą dołączane do wniosku:

 • Potwierdzenie przyjęcia wniosku o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej i zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing, podpisany przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej,
 • Faktury (lub paragony imienne) za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania (jeżeli zostały wskazane),
 • Potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury (lub paragonu imiennego),
 • Zaświadczenie OSD – zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • Pełnomocnictwo – jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie,
 • Protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/EMS),
 • Dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego OSD montażu/uruchomienia magazynu energii elektrycznej.
Jak złożyć wniosek i otrzymać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej?

Składanie wniosków odbywa się tylko drogą elektroniczną tak więc należy zacząć od założenia konta na portalu https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Zalogowanie się na stronie pozwala na dostęp do wypełnienia wniosku w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Żeby jednak założyć konto niezbędny jest profil zaufany lub e-dowód (profil zaufany można założyć na stronie https://www.pz.gov.pl/).

Po rejestracji i zalogowaniu na profil należy wygenerować wniosek wybierając „Nowy wniosek o dofinansowanie” a następnie „Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych” i wypełnić wszystkie wymagane pola. Przy każdym okienku po prawej stronie dostępny jest opis co należy wpisać więc przejście przez formularz nie powinno sprawić problemu. W trakcie wypełniania wniosku zostaniemy poproszeni o załadowanie załączników, które wcześniej wypełniliśmy elektronicznie. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać elektronicznie przez ePUAP bądź przy użyciu aplikacji Szafir.

Po wysłaniu wniosku do NFOŚiGW uzupełnia się metryczka wniosku. Jednocześnie na adres mailowy wskazany we wniosku GWD wysyła komunikaty potwierdzające wysyłkę wniosku. Nie należy usuwać tych komunikatów ze skrzynki mailowej gdyż wpisany jest w nich nr wniosku oraz data złożenia, które będą pomocne przy sprawdzaniu statusu wniosku.

Nabór wniosków do programu odbywa się w trybie ciągłym – aż do wyczerpania kwoty alokacji, która została zaplanowana na około 350 mln zł.